IELTS Official Practice Materials là cuốn sách bao gồm phần luyện thi cho cả hai hình thức Học thuật (Academic) và Tổng quát (General Training) với các bài thi thử cho tất cả các kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết, cũng như đáp án và nhận xét của giám khảo.

Kết cấu cụ thể của tài liệu Official IELTS Practice Materials:

  • Phần 1. Giới thiệu Format của bài thi IELTS
  • Phần 2. Practice Tests. Bao gồm: Listening Test, Academic Reading and Writing Test, General Reading and Writing Test, Speaking Test.
  • Phần 3. Cách thức và tiêu chí chấm điểm cho từng kỹ năng.
  • Phần 4. Key phần Reading, Tapescript phần Listening, bài mẫu Writing và Speaking kèm theo nhận xét của giám khảo.